Algemene ledenvergadering 10 september 2022

Beste leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
zaterdag 10 september 2022 Deze bijeenkomst zal worden gehouden tijdens een gratis
lunch in “De Zoete Inval” te Haarlemmerliede. Aanvang 12.30 uur (tot 15.00 uur)
Tijdens deze bijeenkomst zullen onderwerpen aan de orde komen die uitvoerig staan
beschreven in Triangel nr. 1 van dit jaar; het maartnummer.
In onze nieuwsbrochure van augustus zal nader op deze vergadering worden ingegaan.

AGENDA
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
2. Notulen van de ALV van 30 oktober 2021.
3. Jaarverslag 2021 van de secretaris.
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
5. Financieel verslag 2021 van de penningmeester en begroting 2022.
6. Decharge van de penningmeester en het bestuur.
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Beleidsvoornemens en activiteiten 2023.
9. Mededelingen vanuit het Niercentrum.
10. Communicatie / Nieuwsbrochure en website
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aanmeldformulier Ledenvergadering 2022

Via onderstaand formulier kunt u aangeven of u aanwezig zal zijn op de Ledenvergadering 2022

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.